• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150ประวัติเทศบาลตำบลภูเวียง

เทศบาลตำบลภูเวียงเดิมคือ สุขาภิบาลบ้านเรือต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสุขาภิบาลภูเวียงและได้เปลี่ยนจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลภูเวียง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เทศบสลตำบลภูเวียงมีพื้นที่ 1.1286 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ บ้านนาก้านเหลือง หมู่ที่ 1 , บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2 , บ้านดอนหัน หมู่ที่ 3 , บ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 ซึ่งทั้ง 4 หมู่บ้านได้แบ่งออกเป็น 6 ชุมชน มีประมาณ 1,500 กว่าครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิน 3,507 คน

ข้อความจากนากยกเทศมนตรี

นายฉิน วรปัญญาสถิต

นายกเทศมนตรี

ข่าวสารจากเทศบาล

กิจกรรมต่างๆ